MEGLEPKEKNYAR VIDEÓS NYEREMÉNYJÁTÉK - Meglepkék

”MEGLEPKEKNYAR VIDEÓS NYEREMÉNYJÁTÉK” részvételi feltételei és szabályzata

”MEGLEPKEKNYAR VIDEÓS NYEREMÉNYJÁTÉK”

részvételi feltételei és szabályzata

Meglepkék.hu Élményajándékok Webáruháza 2022.09.02.-2022.09.30.

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az Extrém Élményajándékok Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1., továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Meglepkék.hu social felületein futó „Meglepkéknyár videós nyereményjáték” című nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a Játékban?

· A Játékban részt vehet minden 14 éven felüli, internet-felhasználó, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

· Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

· Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

· A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

· A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

· Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022.09.02.-2022.09.30.

Sorsolás: 2022. 10. 01., 06:00

Nyertesek száma: 3

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 10 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a játékfelhívás szerint kell eljárnia, ami a következők:

A játékban résztvenni szándékozók a Meglepkés élményvideójukat feltöltik a személyes Tik-tok csatornájukra, Facebook vagy az Insta oldalukra és megjelölik benne a Meglepkéket és használják a #meglepkeknyar hashtaget.

A játék szeptember végéig tart, tehát még ebben a hónapban van időpontotok az élményre akkor simán tudtok játszani! SŐŐŐŐT akkor már úgy készítitek a videót!

KI FOG NYERNI? HOGYAN LEHET NYERNI?

Szeptember 30-a éjfélkor mindegyik csatornán beírjuk a #meglepkeknyar hashtaget és akinek a videóját a legtöbben nézték meg azon a csatornán megnyeri a 100ezres nyereményünket!

 

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

3 db (mindegyik social média felületen-Facebook, Instagram, Tik-Tok) 100.000 Ft értékű élménykeret ami bármelyik Meglepkék élményre vagy akár többre is beváltható, igénybe vehető

A nyeremény készpénzre nem váltható és igény szerint átruházható.

A nyertes nevét az Extrém Élményajándékok Kft. Facebook, Insta és Tik-Tok oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

5. Nyertes értesítése

A Szervező a Játék nyertesét a Játékról szóló bejegyzés alatti hozzászóláson keresztül értesíti - amennyiben lehetséges, a nyertessel való kapcsolatfelvételt névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segíti.

A nyertesnek az eredményhirdetés napjától számított 5 munkanapon belül üzenetben kell jelentkeznie a nyereményért. Ezután Szervező üzenetben egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremény kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel üzenetben egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Tájékoztatás

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelenszabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

· hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje,

· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

· A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

· Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a fenti pontokban meghatározottakon túl a Játékos felhasználói nevét nyilvánosságra hozza a Meglepkék hivatalos Social oldalán.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook, az Instagram és a Tik-Tok semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező teljes körűen mentesíti a Facebookot, az Instagramot és a Tik-Tok-ot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook, az Instagram és a Tik-Tok a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, az Instagramhoz és a Tik-Tokhoz.

Budapest, 2022-09-02.

A játékhoz sok sikert kívánunk!

A Meglepkék.hu Csapata